Programma PS2015

Verkiezingsprogramma PS2015
Grunnegers veur Stad en Ommelaand

Het is niet onze schuld dat de wereld er zo aan toe is maar het is wel onze schuld als het zo blijft
Anders denken, anders kieken
Veur uut kieken
________________________________________

VEILIG

De GASKRAAN moet dicht
Dat we in Groningen last van aardbevingen hebben door de gaswinning moeten we volgens Den Haag maar als een “fact of live” nemen. Dit is natuurlijk waar, want zolang er nog gas gewonnen blijft worden zullen de aardbevingen realistisch zijn. Ook bij een volledige stop zal dit nog jaren door kunnen gaan. Voor de overheid en de Nederlanders in zijn totaliteit is het natuurlijk een “fact of live” dat het gas binnenkort echt op is. De vraag is hoelang kun je dit nog volhouden en de oplopende risico van een echte grote aardbeving waarbij doden vallen voorkomen. Wij pleiten voor,
– Aardbevingscalamiteiten plan
– Versterking en uitbreiding van ziekenhuizen en/of EHBO posten.
– Versterking en uitbreiding brandweerposten
– Oprichting van een aardbevingsrampendienst.

Over de gaswinning in zijn totaliteit kunnen we heel kort zijn. Bedrijfsactiviteiten die een acuut gevaar vormen voor de omgeving dienen onmiddellijk te worden gestaakt.
– De kraan gaat dicht
– Omgekeerde bewijslast.
– Uitkopen wie weg wil
– Herbouwen voor wie blijven wil
– Schade vergoeding is pand gerelateerd en geldt ook voor nieuwe bewoners.
– Schade vergoeding in natura + een procentuele immateriële vergoeding in contanten
– Uitbreiding ronde tafel gesprekken voor heel Groningen en aangrenzende gaswingebieden

Sociale werkvoorzieningplaatsen
De huidige afbraak van de bestaande werkvoorzieningbedrijven, om ze straks na de herindeling in 2018 weer in een ander vorm op te zetten, snappen we wel. Daarvoor heeft Den Haag de kraan ver genoeg dicht gedraaid. Dat de gemeentes in hun uitgaven hieronder lijden mag duidelijk zijn. Ook na de herindeling. Er zullen altijd mensen zijn waarvoor je beschutte, sociaal veilige werkplaatsen moet realiseren. Je kunt niemand verplichten om thuis te zitten. Zeker niet voor diegenen die graag willen maar niet altijd even goed presteren kunnen.
– Om gemeenten te ontlasten en zich bezig te laten houden met die inwoners, die wel in het gewone arbeidscircuit kunnen worden geholpen, vinden we dat de provincie de taak van de sociale werkvoorzieningschap op zich moet nemen.
– Doordat de provincie de regie op toetreding heeft, kan zij er voor zorg dragen dat de nieuwe sociale werkvoorziening niet weer gebruikt wordt door de gemeenten om hun moeilijke in het normale arbeidscircuit onplaatsbare personen, door bv. laag geschooldheid of disciplinair gedrag, hier weer in onder brengen.

Fijnstof verminderen
Het verder terug dringen van zwaar verkeer in de stad-, wijk- en dorpskernen om de fijnstof uitstoot in deze kernen te verlagen vinden we een serieuze zaak. Alle vormen van SMOG preventie en maatregelen om auto’s en fabrieken schonere uitstoot of geen te laten produceren verdient onze aandacht.
– Voor het ontlasten van verkeerspiekuren in dorpskernen zouden we graag meer omleiding mogelijkheden willen.
– Voor grote verkeersaders in de stad en zeker bij nog uit te voeren projecten zoals het zuidelijke ringweg willen we dit graag veel meer overdekt zien met afzuig- en filterinstallaties.
– Hier overheen zou dan een park zoals het voorgestelde zuiderplantsoen ook verbonden met het stadspark kunnen worden.

Legaliseer Cannabis
Laten we dit voorop stellen. Ook wij vinden dat roken slecht voor je gezondheid is en we ondersteunen daarom een actief ontmoedigingsbeleid van de overheid, waarbij de nadruk op ontmoedigen en hulpverstrekking ligt en niet op verbieden.
– Door koffieshops legaal wiet te laten verkopen die illegaal verbouwd is zorg je nu voor geldstromen naar criminele organisaties.
– Wij vinden dat je er beter zelf belasting op kan innen.
– Ook er is nu geen controle op de kwaliteit en het THC gehalte.
– Net als het gebruik van chemische bestrijding- en groeimiddelen om de productie te vergroten. Zeer ten nadele van de gezondheid van de tevreden roker.

Dat we veel tevreden rokers tellen mag wel duidelijk zijn. Geschat wordt dat er in Nederland jaarlijks 7 miljard euro in rond gaat. Dit gaat dus nu rechtstreeks in de zakken van criminelen. Deze zelfde criminelen hebben ook veel plantages bij gewone mensen in dicht bewoonde wijken uitstaan. Deze gewone mensen die meestal onder financiële druk door bv. baan verlies of gewoon voor het lucratieve hieraan beginnen komen nooit meer van deze criminelen af. Alles word geregeld van inrichting met veel lampen tot het omzeilen van de energie meter toe. Geen wonder dat de brandweer in Nederland gemiddeld 2 x per dag voor wiet gerelateerde binnenbranden uit moet rukken.
– Daarom zijn we voor legalisering van het kweken van consumptie cannabis.
– Niet dat er op ieder straathoek wiet verkocht moet worden of om van de overheid een drugdealer te maken, hoewel ze dat laatste sowieso al met tabak en drank doet.
– Maar voor de inkomsten hiervan en om de criminele onderdrukking en uitbuiting te voorkomen.
– Dus daarmee ook de brandveiligheid in woonwijken te verbeteren.

Wat in de Staten Washington en Colorado of in de landen Uruguay of zelfs Noord Korea kan moet ook zeker in Groningen kunnen.
– Wij pleiten voor een zeer uitgebreide proef waarbij we veel werk zien met name bij de kweek voor bv. de sociale werkvoorzieningschap.

________________________________________

WERK

Bouwen
Het mag duidelijk zijn dat er nog heel, heel veel ver-/hergebouwd en gesloopt zal worden in onze mooie provincie. De mogelijkheid om dit bij herbouw zo duurzaam en ecologisch verantwoord mogelijk te doen lijkt ons vanzelfsprekend.
– In het onderwijs zou ook aandacht besteed moeten worden in aardbevingsbouwkunde en archeologische restauratie.
– Om ieder bouwbedrijf en ook ZZPers in Groningen gelijke kansen te bieden zouden we een speciale website willen waar het aardbevingsherstel werk aangeboden wordt voor geregistreerde bedrijven.
– Beun de haan dient geen toevoeging.
– Het zelf in de arm nemen van een aannemer en of niet laten repareren van schade vinden we niet wenselijk.
– De schade dient hersteld te worden dat is de opdracht.

Agrarische sector
De vraag naar lokaal geproduceerd voedsel zal de komende jaren een belangrijke nieuwe bron van inkomsten voor de agrarische sector kunnen zijn. Het produceren van kleinere hoeveelheden en een breder diversiteit van gewassen zal ondersteund moeten worden door het inrichten van nieuwe afzet markten. Dit bv. in samenwerking met supermarkten (een Groninger productschap), fastfood ketens (worteltjes, sla bij Mc Donald) en de agrarische boeren winkel bedrijven.
– Het doel moet zijn om lokaal een grotere diversiteit aan producten te produceren om ook lokaal te nuttigen en hierdoor meer werkgelegenheid in de agrarische sector te realiseren.
– Het uitbreiden van grotere veestapels zien wij niet als een goede ontwikkeling.
– We zien liever meer boeren met minder vee en meer uitloop.
– Dat er een betere prijs moet betaald worden voor vlees en vleesproducten om dit te realiseren mag logisch zijn. De kritische en steeds bewuster wordende consument is hier best toe bereid.

Energie en Transport Eiland
Windmolens hebben de laatste jaren flink ingeboet aan charme. Het plaatsen van windmolens nabij een woonkern/streek dient nimmer de voorkeur. Bij eventuele ontwikkelingen door grondeigenaren en/of energie bedrijven vinden we de afstand van 2 km nog aan de zuinige kant. Zeker waar het molens betreft van over de 150 meter hoog. Buiten de discussie om of iets mooi of lelijk is heeft woongenoot ook te maken met het algemeen welbevinden binnen je directe leefomgeving.
– Al direct na de eerste vruchtbare gesprekken tussen grondeigenaren en energie bedrijven moet evenzo als de gemeente ook direct de lokale bevolking al betrokken worden. Geïnteresseerde omwonende moeten ten alle tijden tussentijdse inspraak mogelijkheden behouden. De gemeente is, of zou dat moeten zijn, regiehouder daar zij de direct gekozen vertegenwoordigers zijn voor hun inwoners.

Omdat het plaatsen van windmolens op het land nu zo gevoelig ligt en we straks ook weer problemen verwachten bij grote zonnepaneel velden en bv. grotere biovergisting installaties, denken we dat het veel beter is om meer naar een heel andere, langere termijn oplossing te kijken.
– In samenwerking met omliggende Noordzee landen willen we graag een kunstmatig eiland aanleggen waarop werelds grootste windpark, zonnepaneel velden en getijde energie wininstallaties gebouwd kunnen worden. De opgewekte energie kan in gasvorm getransporteerd worden om het via het bestaande aardgasnetwerk weer te verdelen.
– Tevens moet dit eiland dienen als overslag (container) zeehaven voor de kleinere havens gelegen aan de Noordzee.
– Waarbij ook een luchthaven voor passagiers en goederen de vaak probleem gevoelige vliegvelden voor uitbreiding in de omringende landen kan ontlasten.

Natuur & toerisme
We zijn een voorstander van het aan elkaar verbinden van de bestaande natuur gebieden en het realiseren van het Natuurnetwerk in Groningen. Voor een sterkere en gevarieerde natuur die veerkrachtiger is om ook meer recreatie te kunnen toelaten. We vinden wel dat het ook een doel moet hebben om mensen meer bij de natuur te betrekken door de natuur ook open te stellen voor activiteiten.

Een gebiedsversterkende natuur- en recreatie impuls willen we graag tussen Heeresmeer, Borgerswold, Pagedal en Westerwolde bewerkstelligen. Met het vrijgekomen zand van het vergroten van deze wateren en het aansluiten op bestaande waterwegen zou midden in dit gebied de hoogste berg (belevingsberg) van Nederland gecreëerd kunnen worden. Wat een belangrijke impuls voor toeristische ontwikkeling kan zijn in het hele gebied. Ook zien we hier uitbreidingen van bv. camping, natuur activiteit sporten en andere recreatieve toeristische ontwikkeling. Zoals kamperen bij de boer, meer B&B adressen en streekproduct winkels.

Hennepvezel teelt en product ontwikkeling
Anders dan de consumptieve cannabis is de vezelteelt hiervan uitermate geschikt om toegepast te worden in duurzame materiaal ontwikkeling zoals isolatiematerialen, kleding en de papier industrie. Door het negatieve imago van de consumptie cannabis wordt de hennepvezelteelt al vaak bevooroordeeld. Wat niet terecht is daar het intussen toch om heel andere planten gaat. Hennepvezel heeft een hele lage THC gehalte. Het wordt gekweekt voor de vezeldraden in de stengel. Daarnaast kan het heel veel zaad produceren. Het vezel is in duizenden dingen te verwerken en een product dat heel eenvoudig verbouwd kan worden met weinig bestrijdingsmiddelen. Van het zaad kan olie geperst worden voor bv. biobrandstof. Voor bv. zeer luxe Mercedes auto’s worden de binnendeurpanelen van hennepvezel gemaakt. Wij zijn er van overtuigd dat hennepvezel en de producten mogelijkheden hiervan heel goed passen binnen een duurzame maatschappelijke ontwikkeling.
– We zouden graag meer ontwikkeling en toepassing van hennepvezel producten willen
– Meer gewas aanbod op de markt
– Innovatie project van duurzame woningbouw met hennepvezel isolatie materiaal

________________________________________

ZORG

Participatie maatschappij
De participatie maatschappij, allemaal meedoen, klinkt leuk maar is niet meer dan een ordinaire reden om bestuurlijke versmalling door te drukken door middel van meer taken bij de gemeenten neer te leggen.
Daar kunnen we heel duidelijk over zijn.
– Het verkleinen van de gevestigde machtstructuren, minder overheid, komt alleen ten goede aan de grote landelijke partijen (de BIG 5).
– De Big 5 is zijn macht als politieke elite aan het verliezen.
– Met herindelingen en mega provincie constructies proberen ze hun lokale georiënteerde politieke concurrenten de nek om te draaien en de grip op Nederland te behouden.

De eerst volgende herindeling ronde in 2018 zullen we wel niet meer tegen kunnen houden, daarvoor heeft Den Haag de geld kraan te ver dicht gedraaid.
– Voor ons geldt ook dat de Groninger nooit een Drent of een Fries wordt hoe zulke leuke buren het ook zijn.
– Een versterking en verbrede samenwerking met behoud van eigen identiteit en cultuur vinden we juist wel erg belangrijk.

Het samenvoegen van sommige gemeentelijke of provinciale uitvoertaken zien we dus niet als het probleem. Maar met de herindelingen wordt wel de afstand van de gemeenteraad naar haar inwoners vergroot. Wat de politieke(burger) betrokkenheid er niet op verbeterd. Lokaal belang en het verantwoordingsgevoel komen hierdoor onder druk te staan. We pleiten dan ook, bij een terugtrekkende overheid, voor een versterking van een (zelf)verantwoordingslaag op lokaal nivo. Te denken valt aan de bestaande dorps advies raden, buurthuisbesturen en of wijk beheerteams.
Hiervoor willen we:
– Scholing, cursussen en training
– Personele bestuursondersteuning
– Financiële compensatie “afspraken pakket “
– Verkiezingen

Basis inkomen
Als het om inkomen gaat kun je wel stellen dat we eigenlijk alleen maar bezig zijn met geld verwerven doormiddel van een baan. Tegenwoordig kun je, je gerust afvragen “is er nog wel werk voor iedereen?”
Wij denken van niet en denken ook dat we dat als realistisch mogen beschouwen. Arbeidsprocessen gaan nog steeds meer automatisch, maak- en handwerk is allang verplaatst naar lage loon landen en financieel geld verdienen is natuurlijk al vanaf het begin een zaak van een papieren belofte en niet tastbarder dan dat. Dat het huidige financieel systeem niet echt lekker werkt en er voor zorgt dat de rijken steeds rijker worden en de gewone, normale, hardwerkende mensen steeds meer op een minimale bestaan nivo verkeren is voor veel mensen allang realiteit. Ook het hebben van zulks een armoede in zo’n welvarend land, ja zelfs onze provincie, dat er voedsel banken bestaan is een doorn in onze ogen en bevestigd nogmaals dat er iets goed mis is met het huidige systeem van uitkeringen, bijstanden, kortingen en loket beambten die over jou inkomen, werk en toekomst beslissen. Allemaal erg onterend, belastend en ziekmakende, mens onwaardige verschijnselen van een moderne maatschappij.
– We pleiten voor een aanvullende gezinsbasis inkomen waardoor de huishoudelijke-, verzorg- en opvoedtaken een betere financiële vergoeding en persoonlijke waardering kan krijgen. Voor hun die zich hiervoor inzetten willen.
– Om bv. meer voor je kinderen of een zieke ouder te zorgen moet een vrije keuze kunnen zijn en niet directe een financiële en persoonlijke waarderingsarmoede tot gevolg hebben.

Huisvesting
De voor Groningen iets te grote projecten Blauwestad en Meerstad en door het algemeen negatieve woon aantrekkingskracht door de aardbevingen, denken we dat het nog een hele dobber wordt om deze projecten tot een goed einde te leiden.
– Wij zijn van mening dat de prijs van een perceel grond goedkoper moet.
– Ondanks dat, vinden we dat goedkopere woningbouw wel binnen het gebied moet passen.
– Geschakelde woning bouw moet kunnen maar gelijksoortigheid moet vermeden worden.

Al zijn de zaken hier misschien nog niet zo erg als die tijdens de parlementaire enquête woningbouwverenigingen behandeld werden vorig jaar, hopen we toch wel dat ook onze woningbouw verenigingen en coöperaties hier wat van geleerd hebben en zich weer meer toeleggen op hun primaire taken. Het aanbieden van betaalbare huurwoningen.
– Om in dunbevolkte gebieden en de krimp te stabiliseren moeten er meer geschikte huurwoningen voor starters en ouderen komen.
– Gezinswoningen en dorpuitbreidingen moeten zoveel mogelijk binnen de bebouwde kom plaatsvinden door bv. het aanpakken van verpauperde wijken of verwaarloosde en soms bijna leegstaande industriegebiedjes.
– Nieuwe wijken aan de rand van een dorp moeten een aansluitend en passend karakter met het dorp hebben. Waar het beschermde dorpen betreft zou dit juist op gepaste afstand moeten.

Voor agrarische gebouw uitbreidingen vinden we het Groninger verdien model een prima vorm van ontwikkelingen. Waarbij verschillende aspecten van dieren welzijn, natuurlijke gebouw flankering en terreininrichting aan bod komen.
– Het voortzetten van een jaarlijkse “boeren burendag” zou hier nog een prima aanvulling kunnen geven op het onderhoud met de omwonenden.
– Andersoortige kleinschalige bedrijfsvestiging met minimale omgevinglast in leegstaande boerderijen, kerken of andere monumentale panden vinden we een prima invulling.

Vervoer
Groningers zijn een actief volkje. Altijd wel ergens naar onderweg. Van huis naar werk, op bezoek bij familie, vrienden naar school of de sportvereniging. Of je het nu leuk vind of niet maar voor veel Groningers geeft de “heilige koe” een belangrijk gevoel van vrijheid in mobiliteit. Om te gaan en staan, waar en wanneer hij dat wil. Een goed onderhouden en efficiënt wegennetwerk is de belangrijkste doorstroom ader van werkend en mobiel Groningen. Dat al die ritjes natuurlijk milieu belastend zijn is ook iets waar wij niet blij van worden.
– Het openbaar vervoer moet stukken goedkoper, zo niet gratis, om ook meer mensen uit de auto te krijgen.
– Zwaar vrachtverkeer moet uit de dorpen en van de sluiproutes geweerd worden door betere alternatieve routes te creëren.
– Alternatieven voor het ontsluiten van dunbevolkte gebieden door het openbaar vervoer moeten onderzocht worden
– Verdubbeling laatste stuk N33 voor extra ontsluiting van het Eemshaven gebied
– Verdubbeling spoorlijn Groningen – Delfzijl en verlenging spoorlijn Veendam – Stadskanaal.

Groningen heeft een grote fietscultuur en dat willen we graag ook zou houden en bevorderen.
– Rondom en in het centrum van de stad Groningen willen we een systeem van al dan niet elektrisch aangedreven huurbare “trapkarren”, of Google cars. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor de toeristen, dagjes mensen en diegene die slecht ter been zijn.
– Ook taxi bedrijven zouden deze diensten kunnen aanbieden.

________________________________________

TEN SLOTTE
Dank u voor het lezen van ons verkiezingsprogramma. We zullen nog heel veel dingen niet benoemd hebben… Zeker waar het u misschien persoonlijk treft. Om onze mening over andere dingen aan u voor te stellen of ons, door u, van interessante informatie te voorzien, zien we een contactopname graag tegemoet.
Telefoon 06 112 499 78