Kieswijzer PS2015

STEMwijzer uitslag

Standpunten stemwijzer provinciale Staten verkiezingen 18 maart 2015

 

Ook dit jaar kunt u weer de stemwijzer gebruiken om u te helpen om een keuze te maken. De volgende 30 standpunten met aanvullende reacties zijn die zo als Grunnegers veur Stad en Ommelaand ze heeft  aangeleverd. We zijn graag bereid om u eventueel een persoonlijke aanvulling hierop te geven.

 

Vraag 1:
Aan de A7, tussen Groningen en de Duitse grens, mogen zeer grote winkels komen, zoals een outletcenter.
Standpunt: Eens
Reactie: Voor werkgelegenheid en aantrekkingskracht naar de regio.

 

Vraag 2:
Om de land- en tuinbouw te laten groeien, moeten provinciale regels die uitbreiding belemmeren worden geschrapt.
Standpunt: Oneens
Reactie: De karakteristieken van landschap en natuur mogen niet in hun waarde worden aangetast door het vooropstellen van agrarische monocultuur inrichting.

 

Vraag 3:
De provincie moet professionele visserij in natuurgebieden, zoals het Lauwersmeer, verbieden.
Standpunt: Eens
Reactie: Het bij voorbaat uitgeven van visvergunningen voor alle professionele visserij in een Nationaal park lijkt ons geen goed idee. Kleinschalige visserij (zzp) moet in een gezond natuurgebied geen probleem zijn.

 

Vraag 4:
Groningse natuurgebieden moeten beter met elkaar worden verbonden, ook als dat ten koste gaat van goede landbouwgrond.
Standpunt: Eens
Reactie: Om natuurgebieden variabel en veerkrachtig te maken voor meer natuur recreatie. Vinden we dat het aan elkaar verbinden van de diverse natuurprojecten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe een goede stimulans die meer toeristische ontwikkeling kan geven.

 

Vraag 5:
Bedrijven moeten zich niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook op het platteland mogen vestigen.
Standpunt: Eens
Reactie: Het hebben van  kleinschalige bedrijvigheid in bestaande gebouwen moet kunnen, zoals in boerderijen en kerken. Waarbij de belasting van omgevingshinder minimaal is en gemeentelijk, lokaal in samenspraak met omwonende, tot een besluit kan komen.

Vraag 6:
De provinciale belasting (opcenten) moet de komende periode omlaag.
Standpunt: Oneens
Reactie: Wil je mensen meer stimuleren om openbaar vervoer of fiets te nemen dan zul je het auto rijden zelf niet goedkoper moeten maken.

 

Vraag 7:
Bij vacatures moet de provincie meer ouderen aannemen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Daar waar personeel gevraagd wordt moet een zo demografische mogelijke afspiegeling van maatschappij nagestreefd worden. Het is niet wenselijk om bepaalde groepen voorkeursbehandelingen te moeten geven.

 

Vraag 8:
Om dorpshuizen in kleine dorpen en kernen te behouden, moet de provincie deze jaarlijks geld geven.
Standpunt: Eens
Reactie: Ter bevordering van de participatie maatschappij en het zelf organiseren van dorps-, wijk- en ook streekgemeenschappen is een financiële en bestuurlijke ondersteuning noodzakelijk

 

Vraag 9:
De provincie Groningen moet op termijn fuseren met Friesland en Drenthe.
Standpunt: Oneens
Reactie: Vergaande samenwerking vinden we prima maar met behoud van eigen culturele en bestuurlijke identiteit.

 

Vraag 10:
Gemeenten mogen alleen worden samengevoegd als uit een referendum blijkt dat een meerderheid van de inwoners dat wil.
Standpunt: Eens
Reactie: Vanuit inwoners, niet vanuit provincie.

 

Vraag 11:
De provincie moet meebetalen aan verbreding van rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Eemshaven.
Standpunt: Eens
Reactie: Om de Eemshaven en Delfzijl beter te ontsluiten doormiddel van een verdubbelde N33 zien we als een goede investering voor lokale en regionale  economische ontwikkelingen.

 

Vraag 12:
De provincie moet zich inzetten voor de komst van topsportevenementen naar Groningen, en daar eventueel aan meebetalen.
Standpunt: Oneens
Reactie:  De Provincie moet meer de sportfaciliteiten ondersteunen om het sporten zelf  te bevorderen  en niet alleen sportactiviteiten om naar te kijken. Topsport evenementen hebben een hoog aandachtfactor waarbij het aantrekken van meerdere grote sponsoren vaak geen probleem is.

 

Vraag 13:
De provincie moet meer nieuwbouw toestaan buiten de bebouwde kom van dorpen en steden.
Standpunt: Oneens
Reactie: Er is nog genoeg leegstand en verpaupering in onze provincie binnen de bestaande woonkernen. We vinden dat je eerst naar vernieuwing of een andere invullen moet kijken alvorens nieuwe woonwijken rondom kleine dorpjes te plaatsen.

 

Vraag 14:
Hoewel jeugdzorg nu een taak van gemeenten is, moet de provincie daar toch geld voor vrijmaken om gemeenten te ondersteunen.
Standpunt: Eens
Reactie: Den Haag veranderd de regels en gooit taken naar de gemeenten die deze taak van de jeugdzorg niet op zich kunnen nemen, hebben kennis en know-how niet in huis, daar moet de Provincie bij inspringen.

 

Vraag 15:
De Dialoogtafel, waar wordt gesproken over maatregelen om negatieve effecten van gaswinning te compenseren, moet worden opgeheven.
Standpunt: Eens
Reactie: Mensen die echt de dupe zijn, zijn hier niet bij aanwezig. Komt bij dat aan deze dialoogtafel ook niet alle gedupeerde gemeenten meedoen. Het benaderd, op deze manier, een vorm van achterkamerpolitiek. Er moet echter wel een ‘dialoog’ zijn en blijven met de gedupeerden inwoners.

 

Vraag 16:
De provincie moet ervoor zorgen dat gedupeerden door aardbevingen worden uitgekocht door de NAM en het Rijk.
Standpunt: Eens
Reactie:  Provincie moet opkomen voor haar inwoners. Daar waar mensen uitgekocht willen worden moet dat kunnen. Waar mensen willen blijven dient eventueel ook nieuwbouw gepleegd worden.

 

Vraag 17:
De provincie moet meebetalen aan een nieuwe spoorlijn van Groningen naar Eemshaven.
Standpunt: Eens
Reactie: Verbetering van economie, werkgelegenheid en goederen vervoer. Ook wordt er zo meer toegang tot het openbaar trein vervoer gecreëerd.

 

Vraag 18:
De provincie moet niet bezuinigen op kunst en cultuur.
Standpunt: Eens
Reactie: De kunst en cultuur sector heeft de laatste jaren al flinke bezuinigingen meegemaakt. Wij vinden een goede verdeling van gelden waarbij met nadruk rekening gehouden wordt met kleinschalig kunst en cultuur inspanningen. Dit om de laagdrempeligheid in de totale sector te bevorderen en niet alleen om grootschalige projecten te stimuleren.

 

Vraag 19:
Er mogen in Groningen geen nieuwe veestallen komen die groter zijn dan 1,5 hectare (ongeveer drie voetbalvelden).
Standpunt: Eens
Reactie: We vinden dat er meer boeren, kleinere veestapels, minder antibioticagebruik nodig is, beter voor volksgezondheid, beter voor mens en dier.

 

Vraag 20:
Plezierjacht moet mogelijk blijven in Groningen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Functionele jacht, ja, doden voor plezier staan we niet toe.

 

Vraag 21:
Als gemeenten daarom vragen, moet de provincie helpen bij de opvang van asielzoekers.
Standpunt: Eens
Reactie: Het asielzoekersbeleid kan nog heel veel aan veranderd worden, dat staat buiten kijf. Maar met betrekking op deze vraag: ja, als gemeenten hulp nodig hebben moet de provincie daar helpen. Naasten hulp is een zaak van ons allen.

 

Vraag 22:
De provincie moet meebetalen aan het voortbestaan van vliegveld Eelde (Groningen Airport).
Standpunt: Oneens
Reactie: Met het oog op het grote energie eiland op zee met een haven en eigen vliegveld, hoeft Eelde niet uitgebreid worden.

 

Vraag 23:
Groningen moet onafhankelijk worden van Nederland. Om de steun hiervoor te peilen, moet de provincie in Groningen een referendum organiseren.
Standpunt: Eens
Reactie: Ondanks dat we geen voorstander zijn om te pas en onpas een referendum uit te schrijven zijn wij wel zeer benieuwd hoe de Groningers hier over denken.

 

Vraag 24:
De provincie moet minder geld uitgeven aan natuurbeheer.
Standpunt: Oneens
Reactie: We willen graag alle bestaande natuurgebieden verbinden om meer recreatieve mogelijkheden te bevorderen in Groningen en de regio

 

Vraag 25:
Bij grote provinciale projecten moet de aannemer worden verplicht om langdurig werklozen uit Groningen in dienst te nemen.
Standpunt: Eens
Reactie: Om werkzoekende met een grote afstand tot de arbeidsmarkt toch leer- en werkervaring op te laten doen denken we dat de Provincie prima een minimaal aantal langdurige werklozen bij een projectofferte aanbesteding zou kunnen laten opnemen.

 

Vraag 26:
Het tarief van het openbaar vervoer mag omhoog als daardoor meer dorpen beter bereikbaar worden.
Standpunt: Oneens
Reactie: Je krijgt niet meer mensen in het openbaar vervoer wanneer het duurder wordt, waardoor uiteindelijk bussen toch weer leeg zijn en de immer onrendabele lijnen net zo snel weer geschrapt zullen worden.

Vraag 27:
De provincie moet meebetalen aan snelle internetverbindingen naar afgelegen bedrijven en woningen.
Standpunt: Eens
Reactie: Alle Groningers moeten betaalbaar en betrouwbaar toegang hebben tot het internet. Deze manier van communiceren is niet meer weg te denken uit onze E-sociale omgangsmaatschappij. Voor bedrijven en bedrijfsontwikkeling is goede internet verbindingen intussen een primaire behoefte.

 

Vraag 28:
Om meer boeren te laten overstappen naar biologische landbouw, moet de provincie subsidie geven.
Standpunt: Eens
Reactie: Het stimuleren van meer gewas diversiteit en een meer biologische verantwoorde productie voor lokale consumptie vinden wij ecologisch verantwoord. Evenzo is het belangrijk voor de lokale betrokkenheid bij natuur en leefomgeving om biologische landbouw te bevorderen.

 

Vraag 29:
De provincie moet niet meebetalen aan de aanleg van Ringweg-Zuid door de stad Groningen.
Standpunt: Eens
Reactie: Dit is een project wat vanaf het begin weinig tot geen rekening hield met de wens van de omwonenden om deze weg grotendeels, aaneengesloten te overdekken. Om fijnstof en ander verkeer hinder tot een minimum te beperken waarbij tevens nieuwe parkinrichting tot de mogelijkheden bestaat.

 

Vraag 30:
De provincie moet meer locaties aanwijzen voor windmolens.
Standpunt: Oneens
Reactie: De provincie moet geen extra plekken aanwijzen om niet daarmee gemeenten en dorpen onder druk te zetten om hier ook daadwerkelijk windmolens te realiseren. Gemeenten moeten dit zelf regelen en in overleg met omwonenden en tot de best mogelijke oplossingen komen.  Het moet breed gedragen worden. Het windpark bij bv. Meeden (N33) is een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.