Uitgangspunten en statuut

Uitgangspunten
Voor een sociaal, liberaal, multicultureel en ecologisch verantwoorde Groningse samenleving

De vereniging heeft zich als doel gesteld om te komen tot een meer betrokkenheid van de mensen bij hun eigen lokale en regionale maatschappelijke vorming. Dit klinkt heel politiek correct maar in wezen bedoelen we dat op ieder dorp, streek of wijk een vorm van “zelf verantwoordelijke organisatie” zou moeten zitten, waarbij de nadruk op het welzijn moet gericht zijn. Welzijn in de aller ruimste zin van het woord. Een socialer welzijn waarbij de sociale ontwikkeling van de mens voorop staat. Een welzijn die niet ten koste gaat van mens, dier en milieu. Een verantwoorde samenleving is ook één van de vrijheid voor ieders mening en het respecteren of accepteren van een ander zijn opvattingen of ideeën. Persoonlijke creatieve ontwikkeling is de basis van vooruitgang en de motor van economische ontwikkelingen. De sociale, liberale en creatieve vaardigheden worden gevormd door de culturele achtergrond en vormen iemands identiteit. Cultuur is geen wet maar een mengeling van gebruiken en gewoontes. De multiculturele maatschappij is op zich zelf al een cultuur waarin de economische en algemene belangen weer vereniging baar zijn. Een gezond ontwikkeld eigen cultuur en identiteitsgevoel kan bijdragen aan een ecologische verantwoorde maatschappij. Door een grotere lokale betrokkenheid bij de eigen leefomgeving en het besef op de invloed hiervan.

In het kort:

Een sterkere identiteit zorgt voor een betere betrokkenheid bij de eigen leefomgeving. Daarbij optellend dat de wereld steeds kleiner wordt en de problemen ergens anders direct van invloed zijn op, ook, de lokale belangen. Zijn we voor een neerschaling van (zelf)bestuur waardoor flexibiliteit en creativiteit kunnen zorgen voor een snellere aanpassing en of bijsturing van lokale en regionale problematiek.
De provincie Groningen als bestuurlijk en economisch zelfstandige Groningse Staat in een vorm van gemenebest der Nederlandse en/of Europese samenleving. Gebaseerd op een regionaal bestuursstructuur van identiteitsgebieden.

Nog korter:

Regionaal realisme

Statuuten
Grunnegers veur Stad en Ommelaand

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Grunnegers veur Stad en Ommelaand, of bij afkorting “Grunnegers” of “GSO’.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Menterwolde.

Doel en Middelen
Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is:
a) De vereniging stelt zich ten doel tot het bereiken van een sociaal, liberaal, multicultureel en ecologisch verantwoorde samenleving voor alle inwoners van provincie Groningen en haar directe omgeving.
b) De betrokkenheid van de inwoners in de provincie Groningen vergroten bij lokale ontwikkelingen en meer invloed geven bij besluitvorming hierover door het bevorderen van lokale zelforganisatie.
c) Het bereiken van een meer politieke en economische, onafhankelijke zelfstandigheid van de Provinciale Staat Groningen in een gemenebest van de Nederlandse, Europese en/of internationale gemeenschap.

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a) Het stimuleren van activiteiten onder de bevolking van de provincie Groningen en aangrenzende landsdelen;
b) Het Groningse belang behartigen bij overheidsinstelling, bedrijven, stichtingen en overige belangenorganisaties;
c) Het bevorderen van en regio realistische aanpak van maatschappelijke ontwikkelingen
d) Het verder ontwikkelen, verdiepen en verbreden van de vereniging doelstellingen en het vergroten van hun invloed op oa de gemeentelijke, provinciale, landelijke, Europese en internationale politiek;
e) Het deelnemen aan verkiezingen voor vertegenwoordigende lichamen;
f) Alle overige wettige middelen die voor het doel nuttig zijn.

STATUTEN In geschreven KvK nr. 62130854 te Groningen 22 december 2014

Contact
Spoorstraat 9
9636 AS Zuidbroek
Email: gso2015@ziggo.nl
Telefoon: 06-112 499 78